Utarmad samhällsservice - skrivelse

Inskickad skrivelse till kommunstyrelsen Strömsunds Kommun och Regionstyrelsen Jämtland Härjedalen

Vi har inte råd att tappa mer samhällsservice. Vård och omsorg måste få kosta, det är en samhällsservice, en rättighet. Vi kräver att Backe Hälsocentral – Jämtlands läns bästa och Sveriges näst bästa Hälsocentral – återbemannas till sin forna styrka.

SVIKNA POLITISKA LÖFTEN

Backe Hälsocentral är på många plan regionens flaggskepp. Hälsocentralen är en av de bästa hälsocentralerna i landet och den bästa i Jämtlands län enligt den stora nationella patientenkäten som SKR, Sveriges kommuner och regioner genomför. I flera kategorier som handlar om hur patienterna upplever primärvården hamnar Backe Hälsocentral tvåa av hela nationens hälsocentraler. När det kommer till bland annat respekt och delaktighet, kontinuitet, och tillgänglighet - är Backe hälsocentral oslagbara.

I en tid där regionens personalrekrytering är en av dess centrala problem måste regionen ta ett stort ansvar för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö. Det är av högsta vikt för att minska hyrpersonalkostnader. I skenet av det är den styvmoderliga behandlingen av Backe Hälsocentral, dess patienter och dess personal förvånande. En hälsocentral som haft en god arbetsmiljö, utmärkta resultat och som prisats nationellt bör premieras och inte bestraffas.

Inför valet 2020 lovade, de nu styrande partierna, god vård oavsett var du bor, utöka den nära vårdens roll och de lovade att lokalsamhällena ska vara demokratiska och jämställda där medborgarna är delaktiga i de beslut som fattas. Det här skulle leda till ett samhälle byggt på tillit istället för otrygghet. Ingen av de ovanstående löftena verkar dock ha inverkat på beslutet att omvandla Backe Hälsocentral till en filial. Beslutet är taget långt ovanför medborgarnas huvuden, de kommer öka fossilanvändning då patienter måste resa längre, den försämrar den nära vården, försvårar för människor att bo kvar i glesbygd och arbetar inte för att lyfta regionen som en attraktiv arbetsgivare. Framför allt så försämras tillgången på en god och nära vård avsevärt i ett område som redan utarmats på tillgång på ambulans och distriktssköterskor nätter och helger utan närliggande alternativ.
 

SAKNADE TJÄNSTER

Det handlar inte bara om en läkartjänst utan totalt sett har personalstyrkan gått från tolv personer till endast fyra på kort tid.

• 1,5 sekreterartjänst blev 1 tjänst i våras.
• Psykolog vid Strömsunds och Backe HC har gått ner från 80% till halvtid varvid resten av tjänsten dragits in.
• En av två kuratorerna som jobbar i Strömsund och Backe har slutat, varvid tjänsten dragits in.
• En av två undersköterskor har gått i pension på halvtid, tjänsteutrymmet har minskat med motsvarande En distriktssjuksköterska slutade den 10 januari på grund av hög arbetsbelastning, rekryteringsprocess pågår men är ännu ej färdig.
• Sjukgymnast i Backe är barnledig i tre månader, det är svårt att hitta vikarie. I Strömsund har en av två sjukgymnasttjänster dragits in, den andra tjänsten har varit vakant, rekryteringsprocess pågår.
• En distriktsläkare slutade 10e januari av personliga skäl. Rekrytering pågår, inga relevanta sökande finns ännu till tjänsten.

KONSEKVENSER/DOMINOEFFEKTER

Hälsocentralen i Backe nedgraderades till filial p.g.a. personalbrist. En filial har tillåtelse att ha kortare öppettider. De behöver inte ha öppet 45 timmar i veckan och behöver inte heller ha telefontid lika mycket. De kan ha dagar utan doktor bara det hänvisas någon annanstans, i vårt fall Strömsund eller Östersund. Beslutet att bli filial togs väldigt snabbt, hanns det ens med en konsekvensbeskrivning? Här nedan listar vi några av de effekter som detta filialbeslut får. Det är inte bara Hälsocentralen som drabbas, utan alla inblandade. Det blir en dominoeffekt som även påverkar t.ex. Älvgården, hemtjänsten och i förlängningen även apoteksverksamheten på orten.

Konsekvenser för Hälsocentralen: Det är klart att det märks i verksamheten då det dras ner på personal i så många olika yrkeskategorier. Det blir besök som inte blir av, uppföljningar som inte blir gjorda, och det går inte utföra planerad vård. Det blir ju billigare om patienter tas om hand på plats. Om infektioner följs upp tidigt så blir det inga stora grejer av det. Det är kort sagt billigt att använda nära vård! Backe HC har dessutom gått med vinst, till skillnad mot andra HC i regionen.

Det blir alltså sämre vård för patienter, ökade risker, ökade transporter m.m. samt konsekvenser för organisationen, t.ex. risk för nuvarande personals hälsa, dyrare lösningar med eventuella stafettläkare, samt dyrare vård då de 80% som idag behandlas på plats inte kan tas om hand i tidigt skede, plus fler transporter för både patienter och anhöriga.

Konsekvenser för Älvgården: I dagsläget är det minst en dag i veckan utan läkare (stafettläkare är endast schemalagd v. 5, v.8 och v.11). Begränsad läkarkontakt leder till att patienterna hinner bli för dåliga innan de får vård och behöver då skickas in till Strömsund eller Östersund, helt i onödan, då de annars kunnat fått vård på plats, t.o.m. i sin egen säng. Detta resulterar i onödigt lidande för patienter! Det är också väldigt viktigt med patientkännedom, för båda parter. Då patienterna behandlas av Strömsunds, Östersunds eller stafettläkare känner dom inte patienten i fråga.

Tidigare fanns en distriktssjuksköterska i tjänst nattetid för området Backe-Rossön-Hoting. I nuläget finns endast en sjuksköterska i tjänst i hela kommunen nattetid. Personen har en inställelsetid på ca två timmar beroende på vart i kommunen de befinner sig och sköter mycket av arbetet via telefonen. Även här saknas då patientkännedomen och förmågan att vara på plats fysiskt. Detta är särskilt påtagligt på Älvgården då det gäller bl.a. vård i livets slutskede, det är en osäkerhet för både vårdtagare, anhöriga och personal som måste försöka förbereda innan de går av ett skift för vad som eventuellt kan hända nattetid då ingen sköterska är där.

Konsekvenser för Hemtjänsten:  Personalen inom hemtjänsten har läkarkontakt för sina vårdtagare och är vid behov också följeslagare när de ska besöka Hälsocentralen. Om de måste åka till Strömsund eller Östersund kommer det ta väldigt mycket tid från ordinarie verksamhet samt medföra en stor extrakostnad med extrapersonal.

Konsekvenser för Apoteket: Apoteket i Backe har färre kunder de dagar då det inte är öppet på HC. Detta kan resultera i indragningar på öppettiderna och i förlängningen kan det även äventyra apoteksverksamheten på orten.

 

FRÅGOR

Ca 2000 patienter är skrivna på Backe HC, vilket är fler än Backes invånarantal. Det är inte bara Backebor skrivna här utan även personer från Rossön, Hoting, med omnejd. Ca 500 personer bor t.o.m. utomläns men har skrivit sig här då Hälsocentralen är så attraktiv. Har vi råd att tappa intäkterna från de som är skrivna utomläns?

Har det framgått i jobbansökan att de söker personal till en av Sveriges Bästa Hälsocentraler och att de kan bo naturskönt med allt vad som erbjuds i naturupplevelser på orten? Har en seriös ansträngning verkligen gjorts för att finna folk? Dvs. Vill man hitta folk hit?

Finns det risk att Backe HC i förlängningen flyttas till Strömsund om personal ej går att rekryteras?

Enligt SKR ”avsätts totalt 2,9 miljarder kronor under 2020 i syfte att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare. Av dessa medel avsätts 1,8 miljarder kronor till regionerna, och 500 miljoner kronor till kommunerna”. Hur tänker ni investera dessa pengar?

Kommer Backe HC tack vare ovanstående tillskott kunna öka sin bemanning igen? Eller kommer Strömsund och Östersund få ökad bemanning för att kunna ta emot den ökade mängden patienter som hänvisas bort från Backe HC?
 
Tycker ni att det ökade transporterandet är bra ur miljösynpunkt? Hjälper det Jämtlands läns att minska sitt fossilberoende? Det gäller persontransporter till hälsovård på annan ort, men även föreslagna bokbussar och långa dagliga mattransporter.

Tycker ni att det ökade transporterandet är bra ur en etisk synpunkt? T.ex. att boenden på Älvgården ska behöva transporteras till Strömsund eller ännu längre för att behandla något som de tidigare kunnat blivit hjälpta med på plats?

År 2025 går Älvgårdens kontrakt ut på Lasarettet. Finns det då planer på att flytta åldringsvården till Strömsund?

FÖRSLAG

- Vi föreslår att Backe HC även fortsättningsvis får vara hälsocentral, inte filial, och att bemanna upp med stafettläkare, fulltid, i väntan på rekrytering av fast personal.

- Vi föreslår även att resten av personalstyrkan bemannas upp till sin forna styrka.

Övriga förslag för förbättrad närservice:

- Vi föreslår att ni återinför en sjuksköterska nattetid för Backe-Rossö-Hoting området.

- Vi föreslår också att en ambulans åter ska stationeras i Backe för att säkerställa vård nattetid.

- Vi föreslår även att service som kan flytta på sig också gör det. T.ex. kör ut mammografibussen till orterna så att hela Backe/Rossön/Hotings kvinnor slipper köra in till Strömsund för undersökning.

- Vi föreslår även att flytta annan samhällsservice som kan flytta på sig för att underlätta för människor som inte bor i centralorten. Förlägg gärna kommunal service på t.ex. Byservicekontoret i Backe, på Rossöns samhälls- och företagarförenings kontor i Rossön och på Hotings föreningshus.

 

Utarmad samhällsservice

Vi som bor i Backe-Rossö-Hoting området har under åren fått se mycket indragningar av samhällsservice som påverkar vår hälsa, säkerhet, utbildningsmöjligheter och möjlighet till lokala tjänster. Listan är lång men innefattar bl.a. indragningar av kommunservicekontor, ambulans, brandvärn, poliskontor, folktandvård, röntgen, skolan i rossön, ams verkstad, kommunförråd m.m.

Det finns även ytterligare indragningar på förslag inom bl.a. biblioteksverksamheten i Backe och Hoting, flytt av tillagningskök från Backe med allt vad det innebär för de gamla, för skolbarnen och för föreningslivet som tappar sitt enda serveringskök. Vi fick heller inte se skymten av det fiber som utlovades. Vissa saker skulle vi ändå överleva trots att det är en stor sorg, men när det kommer till vården, där går gränsen. Den kan vi inte leva utan.

Inget annat påverkar oss mer än indragningarna i den nära vården! Den är livsviktig. Här vill vi kunna ta vårt barn till hälsocentralen när det blir akut sjukt, slippa ta ledigt från jobbet en hel dag för att köra till Strömsund eller Östersund, ha tillgång till lokal vård vid olycksfall, se till att vår gamla mamma/ pappa/ farmor/morfar/gammelmormor får vård på plats och slippa köras i sjuktransport 32 mil tur och retur och lida i onödan. Vad hade ni själv velat?

Här vill vi bo, här ska vi leva.
2020/02/04
 

Margareta Mårtensson
Ordförande Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid

Mats Danielsson
Ordförande RSFF Rossöns samhälls- och företagarförening

Hervor Dahlén
Bygdens intresseförening i Hoting

 

/// BACKE - ROSSÖN – HOTING

En femtedel av Strömsunds kommuns befolkning

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
883 72 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.