Landsombergets Lift har bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Landsombergets Lift Aktiebolag 556266-8722 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 januari kl 20.30. Plats: Landsombergets servering. Bolagsstämman avser räkenskapsåret 2014 07 01 - 2015 06 30.

Förslag till Dagordning

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en protokollförare och en eller två protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och revisor.
Avslutning

Landsombergets Lift Aktiebolag
Styrelsen

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.