Produktionskök Backe Sammanfattning av ärendet och kalkyl

Detta är en kopiead text till Kommunstyrelsen sammanträde den 25 februari angående nedläggningen av storköket i Backe.
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 4 februari 2020
Kommunstyrelsen Produktionskök Backe
Sammanfattning av ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har som förslag att minska antalet produktionskök för att hålla kostnaden nere och inte behöva höja priset för matproduktionen till övriga förvaltningar. Förslaget innebär att all mat-produktion, som tidigare skett i Backe och Hotings produktionskök, kon-centreras till Hotings produktionskök. Mat som ska serveras på Älvgården och Strandrestaurangen i Backe transporteras i värmeskåp till respektive plats. Potatis, ris och sallad tillagas i Backe vid mottagningsköket på Strandrestaurangen.

Beslut skickas till Kommundirektör

Förslag till beslut Minska antalet produktionskök för att hålla kostnaden nere. Beslutet innebär att matproduktion, som tidigare skett i Backe och Hotings produktionskök, koncentreras till Hotings produktionskök.
 

Kommunens arbete med kostnadsminskningar är oerhört prioriterat. Vi måste kunna leverera goda välfärdstjänster till våra medborgare även med förändringar av intäktsnivåer, demografi, behov och lagkrav. I juni 2019 godkände kommunfullmäktige vårprognosen per april 2019, fullmäktige beslutade samtidigt att under 2019–2020 fortsätta åtgärderna för att minska kostnader. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt tidigare kommunstyrelsebeslut. Vi ser att kostnadsgapet ökar, det vill säga den negativa skillnaden mellan intäkter och kostnader. Våra förvaltningar har enligt senaste prognosen per oktober 2019 ett underskott på cirka 18 miljoner kronor. Det återstår att se hur mycket av detta underskott som vi bär med oss in i nästa år, samtidigt som vi får lägga till det generella besparingskravet i budgeten för 2020 på cirka 21 miljoner kronor. Åtgärder som vi kan göra och har gjort utan politiska beslut kommer snabbt att ätas upp av kommande pris- och löneökningar om vi inte samtidigt gör strategiska inriktningar och effektiviseringar av verksamheterna. Driften i verksamheterna behöver även gå i takt med hur mycket vi förmår att avsätta för investeringar. Ett samband som är nödvändigt för att upprätthålla en godtagbar nivå på fastigheter och anläggningar, samt en viktig komponent i vårt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vi behöver även medel för utveckling, vilket ofta kräver investeringar. Minska antalet produktionskök Teknik- och serviceförvaltningen har som förslag att minska antalet produktionskök för att hålla kostnaden nere och inte behöva höja priset för matproduktionen till övriga förvaltningar. Förslaget innebär att all mat-produktion, som tidigare skett i Backe och Hotings produktionskök, kon-centreras till Hotings produktionskök. Mat som ska serveras på Älvgården och Strandrestaurangen i Backe transporteras i värmeskåp till respektive plats. Potatis, ris och sallad tillagas i Backe vid mottagningsköket på Strandrestaurangen. Till frukost på Älvgården ska det precis som idag finnas kaffe, te, smör, bröd, pålägg, ägg, mjölk, olika kalla drycker, filmjölk och yoghurt i olika smaker. Gröten kokar avdelningarna själva eller så levereras den kall för

att värma på morgonen. Båda varianterna för gröt tillämpas idag på boen-den i Strömsunds kommun. Teknik- och serviceförvaltningen har beräknat att denna effektivisering ska kunna innebära en nettobesparing för matproduktion med cirka 800 000 kronor per kalenderår jämfört med 2019 års kostnad för matpro-duktion. Om produktionsköket i Backe ska vara kvar och matproduktionen ska fortsätta i nuvarande form behöver matpriserna höjas med cirka 4,5 procent jämfört med nuvarande budget 2020. Alternativ till egen regi Kommunen kan välja att inte utföra matproduktionen i egen regi genom att konkurrensutsätta delar av sin verksamhet: En leverantör kan sköta driften av kommunens kök eller vi kan köpa in tjänsten matproduktion/färdig mat. Då gäller upphandlingslagstiftningen som är baserad på ett antal grundprinciper, likabehandling och icke-diskriminering är två av dem. Det innebär att kommunen måste annonsera sin konkurrensutsättning så alla intresserade kan lämna anbud på lika villkor och bedömas på samma sätt. Tidsåtgången för en upphandling är svår att bedöma då det beror på hur lång tid det tar att ta fram underlag och kravspecifikation. När underlaget är klart kan det ta allt från tre till sex månader. Hela processen bör vara klar på ett år. Mathantering och servering vid Älvgården Om måltidsproduktionen flyttas från Backe enligt förslag ska fortfarande kostenheten leverera frukost, lunch och middag till Älvgården för alla veckans dagar. Vårdpersonalen behöver liksom idag ansvara för att till-reda och servera frukost till varje enskild vårdtagare då den består av många olika komponenter (exempelvis kaffe, te, andra drycker, smörgåsar, ägg). Personalen på Älvgården ska enligt planeringen även göra gröt eller välling. Lunch och middag kommer till boendet som färdiglagad varm mat. Verksamheten har förberett sig för att maten även fortsättningsvis levereras varmhållen måndag till fredag och nerkyld inför hel-ger. Maten ska levereras komponentvis i formar och kantiner för att undvika engångs portionslådor. Det underlättar för personalen att lägga upp lämpliga portioner till varje vårdtagare. Mottagning, hantering och servering av maten blir liksom nu ett ansvar för personalen vid Älvgården. En viss omställning i arbetssätt gör att det

finns behov av att se över förvaringsmöjligheter på varje våningsplan i boendet, komplettera utrustning till serveringsköken samt se över hur bemanningen fördelas. Viss utökning av bemanning kan också ge ökade kostnader initialt. Den uträknade reduceringen av nettokostnader beräknas ändå landa på cirka 228 tkr. Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att minska förvaltningens underskott. För dem som bor på Älvgården kommer inte flytten av matproduktionen att innebära någon egentlig skillnad. De behöver precis som nu få vällagad god mat med rätt näringsinnehåll och konsistens vilket kostverksamheten är garanten för. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, BKUF: När det gäller en nedläggning av köket innebär det inte några större skillnader för persona-len inom BKUF:s verksamheter. I köket Strandrestaurangen i Backe kom-mer det fortfarande att finnas en personal som kan hjälpa till och fördela mat. Enligt kostchefens bedömning ska det därför inte innebära några övriga förändringar för personalen i skolan, fritidshemmet och förskolan. För BKUF blir konsekvensen av en utebliven nedläggning en kostnadsökning för kosten. Nettobesparingen för BKUF:s räkning vid en nedläggning är beräknad till
520 000 kronor enligt kalkylen. I en budget där vi redan tagit bort ett antal tjänster både i skola och förskola blir det kännbart om vi behöver ta bort ytterligare medarbetare, något som måste ske om vi inte får den kostnadsminskning som är planerad.

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.