Öppet brev från Föräldrarådet i Backe

Öppet brev från Föräldrarådet för Riddarens förskola i Backe (2018-01-09)

Angående Riddarens förskola i Backe:
Backe växer! Vi har under de senaste fyra åren haft en positiv trend gällande antalet födda barn i Fjällsjöområdet. Ett tiotal barn har årligen fötts under de senaste åren. En sådan förändring på en liten by är verkligen glädjande för dess invånare. Även en kommun med tidigare negativa befolkningssiffror bör väl glädjas över det? Strömsunds kommun bör sträva mot att HELA kommunen ska leva. För att ungdomar och unga vuxna ska vilja stanna kvar inom kommunen krävs det skäliga förutsättningar för det. Barnomsorg, skola och livsmedelsaffär brukar stå högt i kurs. Läs mer!

Det är därför väldigt beklagligt att se hur kommunen har skött det ökade antalet födslar och negligerat behoven som följer.  Många antingen måste eller väljer att gå
tillbaka till arbete inom 1,5 år efter barnens födsel. En ökning i småbarn kräver således även möjlighet till barnomsorg för föräldrarna. Barnomsorgen i Backe har under det senaste året haft kö med minst tio barn. Lokalerna i befintlig skolbyggnad är i skrivande stund endast anpassad för en avdelning, där det inom Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagits ett beslut om att barngrupperna får maximalt innehålla 17 barn.

Antalet barn inom barnomsorgen i Backe är idag 17 småbarn (1–3 år) samt 14 äldre barn (4–5 år). De äldre barnen har under de senaste åren fått huserat i en tillfällig lokal som tillhör skolan. En ”temporär” lösning som gjordes för sju år sedan. I och med det ökade elevantalet har nu även skolan behov av mer lokaler och behöver få tillbaka sin utlånade lokal varpå en ombyggnation av skolans hemkunskapslokaler har påbörjats, en åtgärd som ska lösa lokalproblemen för 4–5 årsgruppen.

Ombyggnationen beräknas vara färdig under våren 2018. Dessa ombyggnationer kommer enligt förskolechefen Ann-Kristin Lindkvist leda till att eventuellt ett (1) barn kan tas in på Riddarens förskola. Alltså vi vill förtydliga detta: Ombyggnationen och investeringen på över en miljon kronor är ingen lösning för barnen som väntar på plats. En kö på minst tio barn kvarstår och fler barn är på väg. Detta besked kom som en överraskning för många av oss då vi trodde att investeringen i förskolan skulle lösa förskoleproblemet som finns här, men vi står nu åter på ruta ett.

Beskeden vi föräldrar fått är olika. Under ett föräldramöte i november fick vi informationen om att ett överintag av barn kommer genomföras på Riddarens förskola under våren. Detta har därefter tagits tillbaka. Innan jul fick vi besked om att det pre-liminärt skulle öppnas en provisorisk förskola i slutet av januari, men inget fullständigt besked har ännu getts. Älvgårdens lokal på fjärde våningen i gamla lasarettet har nämnts som förslag. Vi anser att denna lokal inte är ideal för barnomsorg, bl.a. p.g.a. att den inte har någon möjlighet för lämplig utomhusvistelse för barnen och det faktum att de skiljs åt från resten av barnen på Riddarens förskola vilket försvårar samvaro, samarbete och aktiviteter.

Om denna lösning planeras att vara mer än tillfällig så bör vissa säkerhetsåtgärder också genomföras där vi främst tänker på trapphuset och hissarna, trafik samt avsaknad av lämplig uteplats som flera av föräldrarna är oroliga över.

För oss föräldrar som ska tillbaka till arbete krävs det att vi ansöker om föräldraledighet senast två månader innan, det borde vara självklart att kommunen då bör ha som policy att kunna erbjuda plats och ge klara besked inom den tidsramen. Ett tragiskt exempel på hur det ser ut för en familj med barn i kö är följande: Familjen skrev in sitt barn i kö i april 2017 för start januari 2018 och de har i skrivande stund (nästan 10 månader senare) inte ens fått ett klart besked om startdatum. Det har pratats om att eventuellt få en tillfällig plats i Rossön (med ca två veckors inskolning), för att därefter få plats på den provisoriska förskolan (med ca två veckors inskolning) och slutligen få plats på det ombyggda Riddarens förskola (med ytterligare två veckors inskolning)? Detta anser vi är oacceptabelt, det är inte juste mot varken barn eller föräldrar att bli behandlade på detta nonchalanta vis. Vi kräver klar och tydlig information till föräldrar och en förskoleplats inom den uttalade fyra-månadersregeln.

Kommunen har varit väl medveten om den ökande barnaskaran och behovet av barnomsorg i minst ett år, eller snarare fyra då födelsetalet sköt i höjden. Vi tycker att
det inom denna tid bör ha funnits möjlighet att arbeta med framförhållning och inte agera i sista minuten. Vi kräver att Strömsunds kommun tar situationen för barnomsorgen i Backe på allvar och erbjuder mer än bara provisoriska lösningar. Vi föreslår en utbyggnad av befintlig förskola eller bostadsmoduler på skolgården, förslagsvis där det för bara några år sedan fanns en helt fungerande och lämplig byggnad, den f.d. matbespisningen som kommunen så fint jämnade med marken.

Vi vill se ett framtidstänk med en hållbar och långsiktig lösning senast HT 2018 för dessa totalt ca 40 barn som fötts de senaste åren, och de barn som väntas framöver. Hur ser det exempelvis ut när babyboom-generationen går upp i skolålder? Tiden går fort. Det är kommunens och våra barns framtid ni äventyrar och ansvarar över och i förlängningen även familjers framtid huruvida vi kan bo kvar eller ej.

Vi begär en redovisning på huruvida en permanent utbyggnad i anslutning till befintlig förskolelokal inte hade varit billigare än den sammanlagda kostnaden av ombyggnationen över befintliga hemkunskapen, ombyggnation av en ny hemkunskap samt anpassning och renovering av Älvgårdens tillfälliga lokal.

Vi har en förhoppning om ett gemensamt svar från berörda parter över hur ni ser på framtiden för förskole- och skolbarn i Backe. Backe växer! Gläds åt det och agera som att barn och barnfamiljer är uppskattade medborgare i kommunen.

Elin Khokhar
Ordförande Föräldrarådet på Riddarens förskola
Föräldrarådets arbetsgrupp

Föräldrarådet bildades för att arbeta för en bättre samverkan mellan föräldrar och förskola. Syftet med föräldrarådet är att vara ett forum till att sprida information, vara en mötesplats för att diskutera exempelvis olika aktiviteter, idéer och frågeställningar. Tanken är att föräldrarådet ska ge föräldrar insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta. Föräldrarådet är en arbetsgrupp till Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid.

Foto: Bild från välkomnandet av fjolårets nyfödda på Fjällsjö Framtids årsmöte i april 2017.

 

Uppdatering 180111: Det är nu klart att en ny förskoleavdelning, Tornet, kommer att öppna på sjukhemmet avd. 4, Tallhöjden  den 5:e februari. Två nya förskolelärare kommer att arbeta där till att börja med. Detta är den tillfälliga lösningen för att beta av kön.

 

 

Utvecklad av
SCS Design

Stöds av
EU jordbruksfonden

 

Kontaktinformation

Fjällsjö Framtid

Torgvägen 1A
880 50 Backe
0624- 101 69

 

Hitta hit

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.